خدمات کارتل

جدیدترین خدمات

جوشکاری سیار

150,000.00ریال 100,000.00ریال

اجرا و تعمیرات برق ساختمان

50,000.00ریال 45,000.00ریال

قالیشویی

300,000.00ریال 250,000.00ریال

خدمات رفاهی شهروندان

100,000.00ریال 95,000.00ریال